Korišćenje arhivske građe

Korisnicima je arhivska građa dostupna preko čitaonice, koja je snabdevena informativnim sredstvima o pojedinačnim fondovima i građi u celini.

Biblioteka Arhiva Vojvodine čuva oko 30 000 knjiga, časopisa, među kojima se nalaze stare i retke knjige iz XVII i XVIII veka. Biblioteka poseduje veoma vrednu periodiku, 546 naslova. U okviru bibliotečkog fonda čuvaju se knjige iz oblasti istorije, lingvistike, arhivistike, filosofije. Preovladavaju enciklopedije, rečnici i druga stručna literatura, na srpskom, nemačkom, latinskom i mađarskom jeziku.

Od 1988. godine Arhiv Vojvodine započeo je korišćenje računara za obradu podataka o fondovima. Danas se, u sklopu informacionog sistema Arhiva, koriste progami JAIS-a, sopstveni softver za izradu analitičkih inventara, vrši se skeniranje dokumenata i priprema za štampu.

 


Čitaonica


Čitaonica


Čitaonica


Čitaonica


Biblioteka


Biblioteka


Biblioteka


Biblioteka


Računarska obrada podataka


Računarska obrada podataka


Priprema za štampu