Arhivska građa

U Arhivu se čuva 7868,36 dužnih metara arhivske građe u 490 fondova i zbirki, nastalih u rasponu od prve polovine XVI veka do danas. Građa je pisana na latinskom, nemačkom, mađarskom, slavenosrpskom i srpskom jeziku. Na osnovu Odluke Narodne Skupštine Republike Srbije iz 1998. g. o kategorizaciji arhivske građe, 55 fondova je proglašeno od izuzetnog značaja, a 158 fondova od velikog značaja. Arhiv čuva izuzetne zbirke povelja, mapa i karata, kao i lične fondove, sa graničnim godinama građe od 1565 -1960.

Od fondova i zbirki u Arhivu Vojvodine najznačajniji su sledeći: Ilirska dvorska komisija - Deputacija (1745-1777), Ilirska dvorska kancelarija - Beč (1771-1792), Bačko-bodroška županija (1699-1918), Tamiška županija (1779-1918), Torontalska županija (1779-1918), Zemaljska uprava za Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat (1849-1861), Narodna uprava za Banat, Bačku i Baranju (1918-1919), Kraljevska banska uprava Dunavske banovine (1929-1941), Društvo za Srpsko narodno pozorište (1861-1941) Vrhovni sud Vojvodine (1945-1992).

Građa je smeštena u depoe od 4 000 kvadratnih metara, u metalne police i pomične električne "vozove".

Za fondove je izrađeno 390 sumarnih i 97 analitičkih inventara.

 


Arhiv Vojvodine - Ulaz


Arhiv Vojvodine - Enterijer


Arhiv Vojvodine - Hodnik


Depo


Depo


Depo


Depo

 

 

     
   


Diploma Karla VI, Cara Austrije


Dekret Franje Josifa I, Cara Austrije


Dekret Franje Josifa I, Cara Austrije


Diploma Maksimilijana II, 1565. godine


Patent Ferdinanda, austrijskog vladara


Diploma Franje I, cara Austrije


Dekret Mitropolita
Stevana Stratimirovića


Urbar Varoši - trgovišta Futog


Osnovni zakon, 1808. godine


Mapa Petrovaradina, 1766. godine


Kopija plana 6 mesta, 1766. godine


Građevinski plan kuće, 1852. godine


Plan kuće, 1852. godine


Plan centralnog kreditnog
zavoda u Novom Sadu


Plan centralnog kreditnog
zavoda u Novom Sadu - podrum


Mapa bačke županije


Karta Vojvodine


Mapa županije Bač-Bodrog


Dozvola dvorskog ratnog saveta


Diploma cara Leopolda


Cenovnik dželatovih usluga, 1772. god.


Cenovnik dželatovih usluga, 1772. god.


Cenovnik dželatovih usluga, 1772. god.


Parola


Punomoć patrijarha Rajačića


Punomoć patrijarha Rajačića


Uputstvo carice Marije Terezije


Vandrovka za Škaricu Antona


Vandrovka za Škaricu Antona


Zapisnici sednica, 1945. godine


Zapisnici sednica, 1945. godine