Osnivanje i istorijat

Arhiv Vojvodine osnovan je dekretom Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine SHS od 5. avgusta 1926. godine kao Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatakom da prikuplja i obrađuje arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine - Banata, Bačke, Srema i Baranje. Za arhivara je postavljen dr Dimitrije Kirilović, tadašnji pomoćnik sekretara Matice srpske. Zahvaljujući njegovom upornom i požrtvovanom radu, u Državnu arhivu preneta je građa Bačko-bodroške, Torontalske i Tamiške županije.

U zgradu starog zatvora, koja je namenski adaptirana, Arhiv se uselio 1989, posle dugotrajnih smeštajnih problema.

Arhiv Vojvodine je arhiv opšteg tipa i vrši nadzor nad radom 250 registratura, kao i nad radom arhiva na teritoriji Vojvodine. Obavlja zaštitu arhivske građe nastale radom pokrajinskih i drugih državnih organa, ustanova i preduzeća, prema kojima Pokrajina vrši prava i dužnosti osnivača, kao i društveno - političkih organizacija i udruženja osnovanih za teritoriju Vojvodine, građansko - pravnih lica i istaknutih ličnosti.

 


dr Dimitrije Kirilović