Издавачка и изложбена делатност

Архив развија своју издавачку делатност од 1954. године. У едицији Научноинформативна средства о архивској грађи, прва књига је објављена 1978, и Архив од тада редовно објављује у овој едицији. Установио је и едицију Посебна издања у којој публикује: каталоге докумената архивских изложби, зборнике стручних и научних радова са међународних конференција, саветовања или стручних скупова које Архив организује, као и друге монографске, периодичне и серијске публикације, а од 2006. године, публикује и електронска издања.

Архив приређује и организује изложбе докумената, предавања за ђаке и студенте, промоције књига и стручних часописа, а од 2010. учествује у националној манифестацији „Ноћ музеја“.

Прва изложба коју је Архив приредио Перо занесено лепотом, представљена је 1972. године (у Галерији Матице српске у Новом Саду). У оквиру ове делатности, овде наводимо избор из ширег пописа архивских изложби које су приређене и постављене у Архиву Војводине, и за које су публиковани каталози: Трагови прошлости – изложба поводом 75 година од оснивања Архива Војводине, Нова Србија и Славеносрбија у Руском царству половином 18. века – у сарадњи са Централним државним историјским архивом Украјине и Руским државним војноисторијским архивом (2003), Историско друштво у Новом Саду (2003); Одјеци Првог српског устанка кроз документа архива у Војводини. Поводом 200 година од Првог српског устанка (2004); Вода – смисао трајања (2004); Кроз фондове и збирке Архива Војводине(2005); Привреда Војводине 1918–1945. Кроз одабрану архивску грађу (2006); Изградња Банске палате у Новом Саду. Кроз одабрану архивску грађу (2010); Свет пословног рекламирања између два светска рата. Кроз одабрану архивску грађу (2010); Архив Војводине 1926–2011. Кроз одабрану архивску грађу (2011); У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића (2012); Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку (2013); Празници и култура сећања (2014); Војводство Србија и Тамишки Банат 1849–1861. (2014);


Библиографијаиздања Архива Војводине
(1983–2017)

Научно-информативна средства о архивској грађи

 1. Водич кроз архивске фондове Архива   Војводине, том 1, Нови Сад, 1999.
 2. Гросингер, Тадија: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат, Aналитички инвентар, II/3–14, Сремски Карловци – Нови Сад, 1983–1996;
 3. Гросингер, Тадија; Бранковић, Данијела: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат. Aналитички инвентар, II/15, Нови Сад, 1998;
 4. Бранковић, Данијела: Земаљска урава за Српско Војводство и Тамишки Банат. Aналитички инвентар, II/16, Нови Сад, 2000;
 5. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска канцеларија – Беч. Aналитички инвентар, X/1–3, Нови Сад, 1996–1997;
 6. Дистриктски врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и ВршацСомбор. Аналитички инвентар, IX/1–3, Нови Сад, 1993–1996;
 7. Валрабенштајн, Јован: Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/1– 2, Нови Сад, 1997–1998;
 8. Бранковић, Данијела:Комесаријат за Средњу и Доњу Бачку – Сомбор. Аналитички инвентар, XI/3 – 4, Нови Сад, 2003;
 9. Радовановић, Слободан: Комесаријат за Горњу Бачку – Баја. Аналитички инвентар, XII, Нови Сад, 1998;
 10. Валрабенштајн, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Aналитички инвентар, XIII/1, Нови Сад, 2000;
 11. Валрабенштајн, Јован; Караба, Јован: Илирска дворска комисија, депутација – Беч. Аналитички инвентар, XIII/2, Нови Сад, 2010;  
 12. Matković, Lajčo:Bačko-bodroška županija – Sombor. Analitički inventar,VIII/1, Sremski Karlovci, 1987.
 13. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанијаСомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, друго, прерађено издање. Приредио Слободан Радовановић, VIII/ 1, Нови Сад, 1999;
 14. Jakovljević, Милан; Matković, Lajčo:Bačko-bodroška županija – Sombor. Katalog regesta, VIII/ 2, Novi Sad, 1991;
 15. Matković, Lajčo:Bačko-bodroška županija – Sombor. Katalogodabranih regesta, VIII/ 3–5, Novi Sad, 1992, 1993, 1994;
 16. Матковић, Лајчо; Гросингер Тадија: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/6–7, Нови Сад, 1995, 1996;
 17. Матковић, Лајчо: Бачко-бодрошка жупанија –Сомбор. Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/ 8–9, Нови Сад, 1997 –1998.
 18. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија – Сомбор.Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/10, Нови Сад, 2005;
 19. Тодоровић, М. Владислав: Тамишка жупанија(1779–1849). Аналитички инвентар, XIV/ 1 (1731–1782), Нови Сад, 2005.
 20. Крејић, М. Митар: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/2 (1782–1784), Нови Сад, 2008.
 21. Јакшић, Дејан: Торонталска жупанија. Каталог одабраних садржаја докумената, XV/1, Нови Сад,2008.
 22. Трбојевић,Олгица: Торонталска жупанија. Каталог одабраних садржаја докумената, XV/2, Нови Сад, 2011.
 23. Стевановић, Зоран: Комисије Српског Војводства и Тамишког Баната. Каталог одабраних садржаја докумената, XVI/1, Нови Сад, 2011.
 24. Предојевић, Ненад: Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941. Аналитички инвентар (1927–1941), Нови Сад, 2012.
 25. Бранковић, Данијела: Слободни војни комунитет Петроварадин (1702–1918)– Петроварадински провизорат и Слободна стрељачка компанија (1702–1787). Каталог одабраних садржаја докумената, Нови Сад, 2013;
 26. Јакшић, Дејан: Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, VIII/11 (1806–1809);Нови Сад, 2014;
 27. Заповедништво утврђеног места Петроварадин – Нови Сад (1914–1915). Службена преписка, XVIII, група аутора;Нови Сад, 2014;
 28. Авакумовић, Загорка: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докумената, XIV/ 3 (1785–1790), Нови Сад, 2015;
 29. Мезеи, Жужана: Министарство вера и просвете Краљевине Угарске (1867–1918); Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (1867–1918). Аналитички инвентар/ Analitikus leltár, XIX/1, Нови Сад, 2016;
 30. Предојевић, Ненад: Друштво за Српско народно позориште – Нови Сад (1861–1941). Аналитички инвентар, XX/1, Нови Сад, 2016;
 31. Трбојевић, Олгица: Торонталска жупанија (1791–1849). Каталог одабраних садржаја докумената (1791–1795), XV/3; Нови Сад, 2017;
 32. Бубњевић, Љиљана: Петроварадински војни суд (1914–1917). Аналитички инвентар, XXI, Нови Сад, 2017;


Посебна издања

 1. Станојев, Богдан: Прилози библиографији монографских публикација о војвођанским насељима, Нови Сад, 1996;
 2. Полит-Десанчић Михајло, Како је то било у нас Срба у буни 1848/49, Нови Сад, 1996.
 3. Вулетић, Душан: Судбина културне баштине Срема у току Другог светског рата, Нови Сад, 1997.
 4. Андрић, Љубисав: Посвета Петру Момировићу, Нови Сад, 1997;
 5. Јовановић, Вера: Павле Паја Радовановић (1923–1981), Нови Сад, 1997;
 6. Михајловић, Кирил: Кратак опис свете и најславније царске лавре Хиландара, Нови Сад, 1998;
 7. Крестић, Василије: Леци на српском језику 1848/49, Нови Сад, 1998;
 8. Шафарик, Павел Јозеф: О пореклу Словена, Нови Сад, 1999;
 9. Српски покрет у Револуцији 1848/49. Зборник са научног скупа, Нови Сад, 2000;
 10. Радосављевић, Вера; Петровић Радмила: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Нови Сад, 2000;
 11. Иванишевић, Петар: Доживљаји и успомене, Београд–Нови Сад, 2001;
 12. Зборник радова са научног скупа – Јован Рајић, историчар, песник, и црквени великодостојник, Нови Сад, 2002;
 13. Вељановић, Зоран: Др Јован Пачу, Нови Сад, 2003;
 14. Сеги, Ласло: Студенти са данашње територије Војводине на европским универзитетима 1338–1919, Нови Сад, 2010;
 15. Урошевић, Данило: Срби у логорима Мађарске. У Барчу и Шарвару 1941–1945, Нови Сад, 2016.  – издање и на мађарском језику Szerbekabarcsi éssárváriinternálótáborban: 1941–1945.
 16. Стевановић, Зоран; Башић, Весна: Пут документа.Методе и резултати истраживања времена настанка најстаријих архивских докумената у Архиву Војводине, Нови Сад, 2016.
 17. Списак цивилних лица немачке националности (из базе података Међуакадемијске комисије САНУ и МАН за утврђивање цивилних жртава у Војводини током и после Другог светског рата 1941–1948); интерно издање, Нови Сад, 2017;


Каталози
(тематских изложби архивских докумената и другог архивско-библиотечког и уметничког материјала и музеалија)

 1. Занатске исправе XVIII и XIX века у Војводини, приредио Павле Станојевић, Нови Сад–Панчево, 1993;
 2. Никола Пашић – трагом докумената, изложба Архива Србије, Нови Сад, 1996;
 3. Риста Ј. Одавић (1870–1932), изложба Архива Србије, Нови Сад, 1997;
 4. Тамбурашки оркестри и тамбураши на старим разгледницама ( из приватне збирке мр Бошка Брзића), приредили Павле Станојевић, Весна Башић, Нови Сад, 2000;
 5. На олтару отаџбине – Јован Дучић, приредила Весна Башић (поводом преноса земних остатака у Требиње), Нови Сад, 2001;
 6. Ношње европских народа на старим разгледницама (приредила Весна Башић), Нови Сад, 2001.
 7. Србски споменици – цртежи и литографије Анастаса Јовановића, изложба Историјског музеја Србије, Нови Сад, 2002;
 8. Нова Србија иСлавеносрбија у Руском царству половином XVIII века (изложба поводом обележавања250-годишњицесеобеСрбауРускоцарство); приредили: Алексије Рачуница; Весна Башић, Нови Сад, 2003;
 9. Историско друштво у Новом Саду, поводом 76-годишњице оснивања Друштва, приредио Мита Секулић, Нови Сад, 2003;
 10. Одјеци Првог српског устанка у документима архива Војводине, приредила Весна Башић, Нови Сад, 2004;
 11. Кроз фондове и збирке Архива Војводине, стална поставка архивских докумената, приредила група аутора, Нови Сад, 2005;
 12. Привреда Војводине 1918–1945. Кроз одабрану архивску грађу, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад, 2006; друго издање, 2010;
 13. Изградња Банске палате у Новом Саду, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад, 2010;
 14. Свет пословног рекламирања између два светска рата, приредила Љиљана Дожић, Нови Сад, 2010;
 15. Пловидба Дунавом и његовим притокама у XVIII и XIX веку, приредили Владимир Иванишевић, Милена Поповић Субић, Нови Сад, 2013;
 16. Празници и култура сећања, приредиле Драгана Ћираковић Продановић, Ивана Петровић, Јелена Субић, Нови Сад, 2013;
 17. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, приредиле Сања Гавриловић, Љубица Будаћ, Леонила Павловић, Нови Сад, 2012; друго издање 2015;
 18. Војводство Србија и Тамишки Банат (1849–1861). Поводом 165 година од оснивања Војводства Србије и Тамишког Баната, приредио Зоран Стевановић, Нови Сад, 2014; друго издање 2015;


Зборници радова са међународни стручно-научних скупова
поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата које је организовао Архив Војводине у оквиру Међународног вишегодишњег пројекта „Време–сећање–идентитет–архив“

 1. Архив, медији и култура сећања (29–30. октобар 2014), Нови Сад, 2014.
 2. Учешће добровољаца и улога цивилног становништва у Првом светском рату (29–30. октобар 2015), Нови Сад, 2016.
 3. Елите у Великом рату (27–28. октобар 2016), Нови Сад, 2017;

Електронска издања

 1. Архиви у Војводини, Нови Сад, 2003;
 2. Дани европске културне баштине – Воде Војводине. Из историје уређења вода, Нови Сад, 2004;
 3. Илирска дворска канцеларија – Беч, Нови Сад, 2006;
 4. Привреда Војводине 1918–1945, Нови Сад, 2006;
 5. Цигларство и црепарство, Нови Сад, 2008;
 6. У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, Нови Сад, 2015;
0
0
0
s2sdefault

Контакт подаци

Адреса: Жарка Васиљевића 2A,
21101 Нови Сад
Тел.: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.